Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yayınlar

 • Tan, B. (2021). Davranışsal Beceri Eğitimi ile Güç Kartı Stratejisi Öğretimi Sürecinin ve Sonuçlarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Medeniyet Ünı̇versı̇tesı̇ Lisansüstü Enstitüsü. (Danışman: Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan)
 • Gül Hayal Korkmaz (2021). Problem Davranışları Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğretimi: Bir Vaka Çalışması Yüksek lisans tezi. İstanbul Medeniyet Ünı̇versı̇tesı̇ Lisansüstü Enstitüsü (Danışman: Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan)
 • Sağıroğlu, H. H. (2021). Okul öncesi dönemde bütünleştirmeye duyarlı proosyal davranış ölçeğinin geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Medeniyet Ünı̇versı̇tesı̇ Lisansüstü Enstitüsü. (Danışmanlar: Dr. Nihan Şahinkaya ve Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan)
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. ve Batu, E. S. (2021). Kaynaştırma/Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Bir Destek Eğitim Hizmeti: Özel Eğitim Danışmanlığı. Ankara: Vize Akademik. 
 • Başturan, C., ve Görgü, E. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Sorun Tanımları: Okul Öncesi Öğretmenleri Bağlamında Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 79-98. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341163.
 • Görgü, E. (2020). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite. (Editörler: Ertan Görgü Türker Sezer). Erken Çocuklukta Güncel Konular içinde. Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.155-165.
 • Görgü, E. (2020). Danimarka’da Erken Çocukluk Eğitimi. (Editör: Durmuş Aslan) Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi içinde. Pegem Akademi. Ankara. ss.95-105.
 • Görgü, E. ve Sezer, T. (2020). Erken Çocuklukta Güncel Konular (Ortak Editör). Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Görgü, E. (2020) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yeme Davranışlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi (45); 425-441 doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8781.
 • Güleç Aslan, Y. (2020). Özel eğitimin yönetimi. İ. H. Karataş ve E. Dede (Eds.). Eğitim Kurumları İşletmeciliği Kuram, Araştırma, Uygulama (ss. 163-177). İstanbul: NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Güleç Aslan, Y. (2020). Güç Kartı Stratejisi: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik öykü temelli bir uygulama. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Güleç Aslan, Y. ve Yurtçu-Subaşı, A. B. (2020). Özel Gereksinimli Öğrencilerde Motivasyon. Ö. Avcı ve E. Ayyıldız (Eds.). Eğitimde Motivasyon Kuramsal Arka Plan, Gelişimsel Dönemler ve Öğrenme-Öğretme (ss. 198-212). İstanbul: NOBEL Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Güleç Aslan, Y. (2020). Experiences of Turkish preschool teachers for including children with autism spectrum disorders: challenges faced and methods used. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7 (2), 37-49. (ERIC)
 • Güleç Aslan, Y. (2020).  Otizm spektrum bozukluğu olan okul öncesi çocuklarının kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarına uygulamalı davranış analizinden yansımalar (Reflections from applied behavior analysis on inclusion of preschool children with autism spectrum disorder). Sakarya University Journal of Education (SUJE). 10 (1), 166-184. doi: https://doi.org/10.19126/suje.587131
 • Güleç Aslan, Y., Subaşı-Yurtçu, A. B., Akgün, E. Ö. ve Güleç, İ. (2020).  University students’ experiences as volunteers in hospitals for individuals with autism spectrum disorder: “Be My Hospital Friend (Üniversite öğrencilerinin otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ve ailelerine yönelik hastane ortamlarındaki gönüllülük deneyimleri: “Hastane Arkadaşım Ol”). Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 415-437.
 • Görgü, E. (2019). Bebeklik Döneminde Gelişim (Ed. Gülçin Güven) içinde Sosyal-Duygusal Gelişim. Eğiten Kitap. Ankara.
 • Güleç Aslan, Y. (2019). Erken çocukluk döneminde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları. Y. Fazlıoğlu ve H. Şengül Erdem (Eds.). Özel gereksinimli çocuklar erken çocuklukta gelişim ve eğitim (ss. 283-299). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Güleç-Aslan, Y. (2019). Rehberlik Öğretmenleri Tarafından Sunulan Özel Eğitim Çalışmalarına Genel Bakış Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ve Özel Eğitim. Araştırmadan, Uygulamaya Özel Eğitim Dergisi.1 (3). 43-47. (Çağrılı Makale)
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. (2019). Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi. Onur Kurt (Ed.) Özel gereksinimli bireylere ilişkin temel kavramlar. ss 3-30. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-06-3033-0. Toplam SS 235. 
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. (2019). Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi. Onur Kurt (Ed.) Yetersizlik alanları ve özellikleri. ss 33-65. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-06-3033-0. Toplam SS 235. 
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. (2019). Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Cinsellik Eğitimi. Didem Güven (Ed.) Tipik gelişen bireylerde cinsel gelişim. ss 27-48. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-7647-91-7. Toplam SS 274.  
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. (2019). Kaynaştırma Ortamlarında Destek Eğitim Hizmetleri. E. Sema Batu (Ed.), Kaynaştırma ortamında uygulamalar içinde (s. 169-190). Ankara: Vize Akademik. 
 • Güleç-Aslan, Y. (2018). Üniversite-temelli bir otizm araştırma ve uygulama merkezinin incelenmesi. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (3): 1-11
 • Güleç-Aslan, Y. (2018). Interview. B. F. Skinner Foundation Operants. 2, 9-1
 • Görgü, E. (2018). Okula Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Bağlanma Biçimleri, Kişilik Özellikleri ve Çocukların Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi. 18 (1), 186-209.
 • Görgü, E. (2018). Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Çocuklarla Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Çocukların Depresyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Turkish Studies Dergisi, 12(33), 197-212.
 • Batu. E. S. ve  Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlikte özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-9278-46-1. Toplam SS 254.
 • Görgü, E. ve Ural, O. (2017) A Study on the Relationship between Attachment Styles of School Children Aged 5 – 6 and Personality Traits of Their Mothers. Social Science Learning Education Journal, 2(7). DOI: http://dx.doi.org/10.15520/sslej.v2i07.34 [Index Copernicus]
 • Görgü, E. (2017). Anne Bebek Bağlanması ve Anne Kişilik Özellikleri. Kriter Yayınevi. İstanbul.
 • Güleç-Aslan, Y. ve C. Sola-Özgüç (2017). A mentoring program for special education teachers working with students with autism spectrum disorders in their first year of career ( Öğretmenliğin ilk yıllarında otizm spektrum bozukluk tanılı öğrencilerle çalışan özel eğitim öğretmenlerine uygulanan mentorluk programının ikinci yılına bakış). Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi).  14 (1), 528-559.
 • Güleç-Aslan, Y. ve C. Sola-Özgüç (2017). An overview of the second year of a mentoring program designed for special education teachers of children with autism in the early years of profession (Mesleklerinin ilk yılında otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler ile çalışan özel eğitim öğretmenlerine yönelik bir mentorluk program). Journal of Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi).  14 (4), 3548-3570.
 • Güleç Aslan, Y. (2017). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan eğitimcilerin uygulamalı davranış analizine yönelik algıları. 32 (4): 1013-1032. Emerging Sources Citation Index (Web of Science).
 • Güleç-Aslan, Y. (2017). Operants, 2, 29-32. Interview: Skinner’s science, applied behavior analysis ans autism spectrum disorders. Alice Shillingsburg. http://www.bfskinner.org
 • Güleç-Aslan, Y. (2017). The life experiences of Turkish mothers who have children with an autism spectrum disorder. Advances in Social Sciences Research Journal (ASSRJ), 4 (6), 149-169.
 • Güleç-Aslan, Y. ve Subaşı Yurtçu, A. B. (2017). Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) eğitmenlerinin OÇİDEP’e ilişkin algıları. Elektronic Journal of Social Sciences. 16 (62): 971-984.
 • Kurt, O. ve Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı Uygulamalar. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 155-182.
 • Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). 3-6 Yaş Çocuklara Evde Gelişimsel Destek (Ebeveynler/Bakıcılar için). Onur Kurt (Ed.). Evde ve toplumsal ortamlarda bilişsel gelişimi destekleme. ss 22-42. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-06-2098-0. Toplam SS 169.  
 • Kurt, O. ve Subaşı-Yurtçu, A. B. (2017). 3-6 Yaş Çocuklara Kurumda Gelişimsel Destek (Eğitimciler/Uzmanlar için). Onur Kurt (Ed.). Kurumda bilişsel gelişimi destekleme. ss 24-48. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-06-2099-7. Toplam SS 184. 
 • Güleç Aslan, Y. (2016). Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB): Eğitim ve Öğretim Süreci. İ. H. Diken ve H. Bakkaloğlu (Eds.). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (ss. 264-275). Ankara: PEGEM Yayınevi.
 • Güleç-Aslan, Y.  (2016). Behavior Watch: ABA impressions from Atlanta. https://www.aubreydaniels.com.
 • Güleç-Aslan, Y. (2016). Kaynaştırma ortamlarında ailelere yönelik eğitsel ve psikolojik hizmetler. Sakarya University Journal of Education (SUJE), 6 (3), 79-89.
 • Myles Smith, B. ve Ruth A. (2016). High-functioning autism and difficult moments practical solutions for reducing meltdowns (L. Berberoğlu. ve Y. Güleç-Aslan, Çev.). AAPC Publishing TR.